پایان نامه بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه حسگر بیسیم با الگوریتم ژنتیک در NS-2

۰ تومان

سمینار ردﻳﺎﺑﻲ ﻫﺪفﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮک با شبکه حسگر بیسیم

۳۰۰۰۰ تومان
0