ارتباطات D2D

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ قابلیت تحرک هوشمند کاربران در ارتباطات D2D

۱۰۰۰۰ تومان
پایان نامه ارتباط D2D، وسیله به وسیله، پایان نامه ارتباط دیوایس به دیوایس

ارتباطات سیستم به سیستم یا دیوایس به دیوایس(D2D)

۰ تومان
0