سمینار شبکه های موردی بین خودرویی(ونت)

۲۰۰۰۰ تومان
کنترل ازدحام ونت

سمینار کنترل ازدحام ونت VANET

۳۰۰۰۰ تومان
0