ترانزیستورهای تک الکترون در سیمون

پایاننامه تحلیل و بررسی اثر دماهای بالا بر عملکرد ترانزیستورهای تک الکترونی

۸۰۰۰ تومان
طراحی حافظه SRAM با ترانزیستور نانولوله کربنی

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۶ طراحی حافظه SRAM با ترانزیستور نانولوله کربنی در HSPICE

۰ تومان
0