عملکرد ترانزیستورهای تک الکترون

پایاننامه اثر دما بر عملکرد ترانزیستور تک الکترون(SET)

۲۰۰۰۰ تومان
طراحی حافظه SRAM با ترانزیستور نانولوله کربنی

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۶ طراحی حافظه SRAM با ترانزیستور نانولوله کربنی در HSPICE

۰ تومان
0