سمینار شبکه های موردی بین خودرویی(ونت)

۲۰۰۰۰ تومان
حمله سیبل در شبکه ونت

پایاننامه مقابله با حمله سیبل در شبکه های ونت(vanet) با استفاده از تئوری اطلاعات

۲۰۰۰۰ تومان
0