سمینار شبکه های موردی بین خودرویی(ونت)

۲۰۰۰۰ تومان
حمله سیبل در شبکه ونت

پایاننامه مقابله با حمله سیبل در شبکه های ونت(vanet) با استفاده از تئوری اطلاعات

۲۰۰۰۰ تومان

پایان نامه مسیریابی در شبکه های VANET با پروتکل OLSR

۴۰۰۰۰ تومان
0