کد متلب برای رسم ضریب گذردهی مختلط مواد متامتریال از روی S11,S12

۱۵۰۰۰ تومان
مقاله جاذب2 بهمراه شبیه سازی cst

مقاله جاذب متامتریال پهن باند

۰ تومان

مقاله جاذب۱ بهمراه شبیه سازی cst

۵۰۰۰۰ تومان
0