تخمين‌گرهاي بيزين MAP

پایاننامه مدلسازی آماری پارامترهای رنج، سرعت و جهت رادار باتخمین‌گرهای بیزین MAP

۵۰۰۰۰ تومان

پایان نامه کنترل نوری ذرات به روش پلاسمونی و پلاریتون پلاسمون های موضعی

۵۰۰۰۰ تومان

رساله دکتری شبیه سازی و بررسی ترانزیستور تک الکترون SET

۴۰۰۰۰ تومان
ترانزیستور تک الکترون

پایاننامه بررسی ترانزیستور تک الکترون (SET)با معادلات مکانیک کوانتوم

۴۰۰۰۰ تومان
0