پایاننامه ارائه مدل ترکیبی در لایه دسترسی به رسانه انتقال جهت ارتقای پایداری ارتباط در ونت

۰ تومان

پایاننامه ارائه مسیریابی بهینه مبتنی برسلول بندی پویا در شبکه های موردی بین خودرویی

۴۰۰۰۰ تومان
تست رگرسیون

پایاننامه تست رگرسیون برای کاربردهای دیتا بیس

۳۰۰۰ تومان

پایاننامه مقایسه شبکه های حسگر بیسیم با شبکه های موردی

۱۵۰۰۰ تومان
0