پایاننامه بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مصرف کنندگان سوخت در شرکت ملی پخش(تهران)

۵۰۰۰۰ تومان

پایان نامه امنیت در شبکه های فیلدباس و مدباس و سیستم های تشخیص نفوذ

۴۰۰۰۰ تومان

پایاننامه ارائه مدل ترکیبی در لایه دسترسی به رسانه انتقال جهت ارتقای پایداری ارتباط در ونت

۰ تومان

پایاننامه ارائه مسیریابی بهینه مبتنی برسلول بندی پویا در شبکه های موردی بین خودرویی

۵۰۰۰۰ تومان
0