مدل فازی برای تجمیع داده

پایان نامه یک متد مبتنی بر فازی برای تجمیع داده در شبکه های حسگر بی‌سیم

۰ تومان
حمله سیبل در شبکه ونت

پایاننامه مقابله با حمله سیبل در شبکه های ونت(vanet) با استفاده از تئوری اطلاعات

۳۵۰۰۰ تومان

پایان نامه شبکه های ادهاک (ad-hoc):مدلسازی، مسیریابی وامنیت در شبکه موردی

۱۰۰۰۰ تومان
شبکه های نسل پنجم

پایاننامه بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه نسل پنجم با تکنیک های دسترسی رادیویی ابری

۰ تومان
0