پایان نامه مسیریابی در شبکه های VANET با پروتکل OLSR

۴۰۰۰۰ تومان

پایان نامه بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه حسگر بیسیم با الگوریتم ژنتیک در NS-2

۰ تومان
شکل تاخیر ارسال فازی

پایان نامه بهینه سازی تاخیر ارسال داده ها به روش خوشه بندی فازی

۲۵۰۰۰ تومان
تسهیم طیف  اتوماتای یادگیر (LA) شبکه های رادیو شناختی

پایان نامه ارایه یک الگوریتم تسهیم طیف مبتنی بر اتوماتای یادگیر (LA) در شبکه های رادیو شناختی

۰ تومان
0