شبکه های نسل پنجم

پایاننامه ارائه راهکار الگوریتم ژنتیک تقویت شده باروش MIN-MAX برای بهینه سازی مساله زمانبندی وظایف در محیط ابری

۰ تومان

پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی:کنترل لوسمی لنفوسیتی مزمن با استفاده از طب مکمل

۳۰۰۰۰ تومان

پایاننامه بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مصرف کنندگان سوخت در شرکت ملی پخش(تهران)

۵۰۰۰۰ تومان

پایان نامه امنیت در شبکه های فیلدباس و مدباس و سیستم های تشخیص نفوذ

۴۰۰۰۰ تومان
0