پایاننامه ارائه مدل ترکیبی در لایه دسترسی به رسانه انتقال جهت ارتقای پایداری ارتباط در ونت

۰ تومان

پایاننامه طراحی و شبیه سازی نوسانساز(اسیلاتور) متغیر باولتاژ(VCO)

۰ تومان

پایاننامه ارائه مسیریابی بهینه مبتنی برسلول بندی پویا در شبکه های موردی بین خودرویی

۴۰۰۰۰ تومان
تست رگرسیون

پایاننامه تست رگرسیون برای کاربردهای دیتا بیس

۳۰۰۰ تومان
0