پایاننامه ارائه مسیریابی بهینه مبتنی برسلول بندی پویا در شبکه های موردی بین خودرویی

۴۰۰۰۰ تومان
تست رگرسیون

پایاننامه تست رگرسیون برای کاربردهای دیتا بیس

۳۰۰۰ تومان
تخمين‌گرهاي بيزين MAP

پایاننامه مدلسازی آماری پارامترهای رنج، سرعت و جهت رادار باتخمین‌گرهای بیزین MAP

۵۰۰۰۰ تومان

پایاننامه مقایسه شبکه های حسگر بیسیم با شبکه های موردی

۱۵۰۰۰ تومان
0