آنتنهاي ميكرواستريپي فركتالي،

پایاننامه استفاده از EBG در افزایش بهره آنتنهای میکرواستریپی چند باندی با ساختار فرکتالی

۲۰۰۰۰ تومان
شبکه میکروگرید جزیره ای

پایاننامه راهبرد حفاظت جامع از شبکه میکروگرید جزیره ای با استفاده از رله های هوشمند

رایگان
شماتیک کلی تقویت کننده کم نویز LNA

پایاننامه طراحی و شبیه سازی تقویت کننده کم نویز (LNA)پهن باند برای کاربردهای چندبانده

۲۵۰۰۰ تومان
بهبود قابلیت فهم گفتار

پایان نامه بهبود قابلیت فهم گفتار در محیطهای نویزی

۲۰۰۰۰ تومان
0