پروژه شبیه سازی آنتن هورن به روش FDTD در نرم افزار متلب

۱۰۰۰۰ تومان

سمینار طراحی و تحلیل تقسیم کننده توان باند L آنتن آرایه الگوی تشعشعی کسکانت مربع

۰ تومان
رادار

پروژه شبیه سازی سیستم های راداری پسیو با سیگنال ضعیف در حضور تداخل بالا با متلب

۰ تومان
ترانزیستور گرافنی

گرافداین

۰ تومان
0