سمینار مطالعه کاربردهای مدلهای نوسان ساز عصبی در طراحی ابزارهای توانبخشی حرکتی

۲۰۰۰۰ تومان

پروپوزال جایابی بهینه کلید های کنترل از راه دور در تولید پراکنده با عدم قطعیت بار ، نرخ خطا در سیستم توزیع با PSO

۰ تومان

پروژه شبیه سازی آنتن هورن به روش FDTD در نرم افزار متلب

۱۰۰۰۰ تومان

سمینار طراحی و تحلیل تقسیم کننده توان باند L آنتن آرایه الگوی تشعشعی کسکانت مربع

۰ تومان
0