شبیه سازی بانک خازنی با

پروژه طراحی وشبیه سازی بانک خازنی یک کارخانه با متلب

۳۰۰۰ تومان
آنتن آرایه پچ مایکرواستریپ

پروژه شبیه سازی آنتن آرایه پچ مایکرواستریپ با CST بهمراه فیلم آموزش

۱۰۰۰۰ تومان

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵طبقه بندی پس زمینه تصاویر با روش های پردازش تصویر در متلب

۰ تومان
مشارکت واحدها ی نیروگاهی

سمینار مشارکت واحدهای حرارتی با حضور نیروگاه بادی باعدم قطعیت سرعت باد

۷۰۰۰ تومان
0