کنترل ازدحام ونت

سمینار کنترل ازدحام ونت VANET

۱۵۰۰۰ تومان
مهندسي ترافيك در شبكه هاي مبتني بر نرم افزار(SDN)

سمیناربررسی مهندسی ترافیک در شبکه های مبتنی بر نرم افزار

۲۰۰۰۰ تومان

سمینار الگوریتمهای شناسایی گر‌ه های آسیب پذیرشبکه های مستقل از مقیاس

۵۰۰۰ تومان
سرطان و مدل‌های ریاضی کنترل تومور

سمینار سرطان و مدل‌های ریاضی کنترل تومور

۰ تومان
0