پروژه شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ مسیریابی شبکه حسگر بیسیم با الگوریتم هوش ازدحامی

۰ تومان

سمیناربررسی قابلیت های سیستم سلولی نسل پنجم توسط ارتباطات دستگاه به دستگاه

۳۰۰۰۰ تومان
شناسایی چهره و بیومتریک

پروژه پردازش تصویر شناسایی چهره با متلب(بیومتریک)

۱۰۰۰۰ تومان

سمینار شبکه های موردی بین خودرویی(ونت)

۱۰۰۰۰ تومان
0