پروژه شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ مسیریابی شبکه حسگر بیسیم با الگوریتم هوش ازدحامی

۰ تومان
شبیه سازی بانک خازنی با

پروژه طراحی وشبیه سازی بانک خازنی یک کارخانه با متلب

۳۰۰۰ تومان

سمیناربررسی قابلیت های سیستم سلولی نسل پنجم توسط ارتباطات دستگاه به دستگاه

۳۰۰۰۰ تومان
آنتن آرایه پچ مایکرواستریپ

پروژه شبیه سازی آنتن آرایه پچ مایکرواستریپ با CST بهمراه فیلم آموزش

۷۰۰۰ تومان
0