ارتباطات D2D

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ قابلیت تحرک هوشمند کاربران در ارتباطات D2D

۱۰۰۰۰ تومان
شبکه دسترسی رادیو ابر (C-RAN)

مقاله بیس ۲۰۱۶ در مورد رایانش ابری در شبکه های نسل پنجم

۰ تومان

مقاله ۲۰۱۶ درباره نسل پنجم شبکه های کامپیوتری/مخابراتی

۳۰۰۰۰ تومان

شبکه های کامپیوتری

رایگان
0