پایاننامه عمق کاشت و پیش تیمار بذر بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه

۸۰۰۰ تومان
مدلسازی بال

پایان نامه مدلسازی آیرودینامیکی بال در حال بالزدن با متلب(هوافضا)

۰ تومان
تخمین جهت ورود سيگنال

پایان نامه تخمین زاویه ورود سیگنال

۴۰۰۰۰ تومان

پروژه کسر از خدمت انجام شده در مورد رمزنگاری

۰ تومان
0