انجام پروژه های کسری خدمت

انجام پروژه سربازی های کسری خدمت

پروژه سربازی کسری خدمت چند سالی است که در ایران توجه دانشجویان را به خود جلب کرده است. پروژه کسری خدمت در یک تعریف ساده به معنای انجام یک تحقیق در راستای رشته دانشگاهی و تحویل آن به یک سازمان دولتی میباشد که در عوض آن چند ماهی از خدمت وظیفه کم میشود. مدت زمانی که از خدمت کسر میشود را کسری خدمت گویند و بنا بر اهمیت کار تحقیقاتی و قراردادی است که بین سازمان و دانشجو بسته میشود و از ۶ ماه تا ۱۲ ماه متغیر است ولیکن معمولا ۶ ماه بیشتر نمیدهند و زیر حرفشان میزنند.

انجام پروژه های کسری خدمت

انجام پروژه سربازی کسری خدمت

از نظر موسسه مشاورین پروژه دات آرت و تجربه ای که داریم بهتر است تمرکز و سرمایه گذاری دانشجو روی قراداد های کسری خدمت ۹ تا ۱۲ ماهه باشد ولی در ذهن خودتان بدانید که در بهترین حالت ۶ ماه بیشتر در آخر کار کسری خدمت نمیدهند و به همین علت توصیه ما به برداشتن دو پروژه سربازی کسر خدمت متوالی میباشد و اینگونه به راحتی میتوان دو کسری خدمت ۶ ماهه و به مدت ۱۲ ماه اخذ نمود. بهترین حالت گرفتن کارتحقیقی اول و انجام آن و اخذ نامه های اداری کسری و سپس گرفتن پروژه سربازی دوم است، زیرا در صورتیکه دو کار تحقیقاتی بهم متصل شود، معمولا زورشان می آید که دوتا ۶ ماه را کسری خدمت بدهند و بازهم از سروته آن قیچی میکنند.

بهترین حالت اخذ پروژه سربازی دوم از یک نهاد یا سازمانی غیر از کار تحقیقاتی اول میباشد که در این حالت بهترین بازده کسری خدمت حاصل میگردد، لیکن در یک زمان نمیتوان دو پروژه کسر از خدمت از دوسازمان مجزا اخذ نمود و باید اولی را تحویل داده و سپس دومی را اخذ نماییم. بهرحال این فرصتی است که هرگز تکرار نمیشود و ما به همه دانشجویان پیشنهاد میکنیم که پروژه کسری خدمت را اخذ نمایند.

انجام  پروژه سربازی کسری خدمت توسط مشاورین پروژه دات آرت

موسسه مشاورین پروژه دات آرت تمامی پروژه سربازی کسر از خدمت تعریف شده برای رشته های برق و کامپیوتر را برعهده میگیرد و شما را پس از انجام آن برای دفاع آماده میکنند و هزینه معقولی از شما دریافت میکنند، پس هرگز فرصت را از دست ندهید و یک پروژه سربازی کسر از خدمت بردارید و به موسسه مشاورین پروژه دات آرت بسپارید تا چند ماه از دوره خدمت وظیفه تان را به راحتی کسر نمایید.

مشاورین پروژه دات آرت
۱۵ دی ۱۳۹۶
1636 بازدید